சரவணக் குமார்

Reviewed3

Rated3

5.0

Vedalam Vedalam

Very Nice movie, BGM was very good. Ajith and Lakshmi menon acting was super. Fight scene are awesome

4.0

Komban Komban

Good flim, best entertainment family flim , karthi was acting good

4.5

Yennai Arindhaal Yennai Arindhaal

Super hit thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllll :)